آزمایشگاه شیمی 1 و 2-شیمی آلی 1 و 2-بیوشیمی 1 و 2

به لوله ی مجهول 10 قطره سولفید آمونیوم میزنیم بعد سانتریفیوژ میکنیم.

محلول حاصل پس از سانتریفیوژ حاوی کاتیون های گروه III و IV است که به آن کاری نداریم و در لولهد ی آزمایش دیگری میریزیم.

رسوب شامل گروه IIA  و IIB است که به آن 10 قطره NaOH(سود) میزنیم

5 دقیقه حرارت میدهیم و حین حرارت دادن هم میزنیم و بعد از این مدت حرارت محلول را سانتریفیوژ می کنیم.

بعد از سانتریفیوژ این دو گروه از هم جدا می شوند و محلول حاوی کاتیون های گروه IIB می شود که آن را در لوله ی آزمایش دیگری خالی میکنیم و رسوب را نگه میداریم.این رسوب همان کاتیون های گروه IIاست که میخواستیم.

این رسوب شاملCdS-CuS-HgS است که به 15 قطره اسید نیتریک(HNO3) و بعد از آن 15 دقیقه حرارت+ همزدن و بعد از این مدت حرارت ساتریفیوژ میکنیم.

رسوب حاصل پس از ساتریفیوژ حاوی HgS است که باید به آن 20 قطره اسید نیتریک+8 قطره HCl+حرارت +پس از حرارت(10 تا 15 دقیقه) 4 قطره کلرید استانو(SnCL2)می زنیم که در صورت داشتن جیوه رسوب سفید و سیاه(خاکستری) خواهیم داشت

محلول حاصل حاوی یون های Bi(NO3)2-Co(NO3)2-Cu(NO3)2 است که به آن 15 قطره آمونیاک میزنیم بعد ساتریفیوژ می کنیم.رسوب حاصل حاوی یون هیدروکسید بیسموت(BiOH3) است که به این رسوب 5 قطره کلرید استانو+قطره قطره NaOH میزنیم تا محلول شفاف شود.اگر رسوب سیاه تشکیل شد یون بیسموت داریم

محلول حاصل از ساتریفیوژ شامل +Cd(NH3)42+ -Cu(NH3)42 است.به این محلول 5 قطره اسید استیک+20 قطره فرو سیانور پتاسیم میزنیم و بعد ساتریفیوژ می کنیم

اگر رسوب حاصل از سانتریفیوژ قهوه ای بود مس داریم

به محلول حاصل از سانتریفیوژ 5 قطره آمونیاک+4قطره سولفید آمونیوم می زنیم اگر رسوب زرد تشکیل شد یعنی کادمیم داشته ایم (CdS)


رنگ +Cu(NH3)42 آبی سرمعه ای است که وقتی اسید استیک می زنیم میشود آبی کم رنگ.

نوشته شده توسط صابر اصغری در ساعت 19:12 | لینک  |