آزمایشگاه شیمی 1 و 2-شیمی آلی 1 و 2-بیوشیمی 1 و 2

اول تئوری نوشته شده بعد آزمایش ها.اگر تئوری ها رو نخواستید میتونید رد شید.

این آزمایش از 4 مرحله تشکیل میشه که 3 تا از اونا با نمونه های معلوم و چهارمی با مجهول برای شناسایی کربوهیدرات هست.

این آزمایش شامل موارد زیر میشود.

آزمایش مولیش

آزمایش سلیوانف

آزمایش بندیکت

آزمایش بارفود

آزمایش ید

تئوری:

بیشتر قندها دارای فرمول CH2O)n) هستند و به همین دلیل هیدرات کربن نامیده می شود.از نظر اندازه، قندها به 3 دسته ی اصلی تقسیم می شوند: مونو ساکارید، الیگوساکارید، پلی ساکارید(ساکارید از لغت یونانی Sakcharon به معنی قند گرفته شده است.)

مونوساکاریدها یا قندهای ساده، پلی الکل هایی هستند که یکی از عوامل الکلی آنها به عامل آلدهیدی یا کتونی تبدیل شده است. در مونوساکاریدها به جز عامل کربونیل (آلدهیدی یا کتونی) بقیه ی کربن ها به عامل OH متل هستند.مونوساکاریدها از 3 تا 7 کربن هستند.در اثر هیدرولیز به قندهای ساده تر تبدیل نمی شوند.تمامی مونوساکاریدها(آلدهید=آلدوز و کتون=کتوز)دارای خاصیت احیائ کنندگی هستند که این خصوصیت به دلیل گروه آلدهیدی و کتونی می باشد.

مونوساکاریدها اگر دارای عامل آلدهیدی باشند، جزو گروه آلدوز و اگر دارای عامل کتونی باشند، جزو گروه کتوز ها می شوند.

نام گذاری گروه مونوساکاریدها به صورت زیر است:

ose+تعداد کربن+aldo/keto

به عنوان مثال کتوتریوز، آلدوتتروز، آلدوپنتوز و...   . در بین مونوساکاریدها، پنتوزها  و هگزوزها مهمتر هستند.مونوساکاریدها ترکیباتی جامد، کریستالی و بی رنگ هستند که به راحتی در آب حل می شوند، ولی در حلال های آلی نامحلول هستند.اکثر مونوساکاریدها شیرین می باشند.اسکلت مونوساکاریدها را زنجیره ی کربنی خطی و غیر منشعب تشکیل می دهد.گلوکز و فروکتوز فراوان ترین مونوساکاریدهای موجود در طبیعت هستند. ریبوز و 2-داکسی ریبوز به دلیل شرکت در ساختمان DNA و RNA بسیار با اهمیت هستند.

الیگوساکاریدها از دو تا ده مونوساکارید تشکیل شده اند که در بین آنها، دی ساکاریدها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.مالتوز و سلوبیوز جزو دی ساکاریدهای احیاء کنند و ساکارز و تره هالوز جزو دی ساکاریدهای غیر احیا کننده هستند.

پلی ساکاریدها دارای بیش از ده وحد مونوساکارید می باشند.

شناسایی کربوهیدراتها:

آزمایش مولیش:

آزمایش مولیش یک تست عمومی برای تشخیص وجود کربوهیدرات ها در یک محلول می باشد.اسید سولفوریک غلیظ باعث هیدرولیز اتصالات گلیکوزیدی(پیوند بین قندها) و تبدیل الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها به مونوساکارید می شوند.مونوساکاریدها نیز در حضور اسید سولفوریک غلیظ، آب از دست داده و به فورفورال و یا مشتقات آن تبدیل می شوند که در حضور آلفا نفتل(الکل بزنی) کمپلکس بنفش ایجاد میکند.

روش کار:

2ml  محلول قند 0.2% را در یک لوله آزمایش بریزید(تمام قندها به این تست پاسخ مثبت میدهند)

3 قطره محلول آلفا نفتل به آن اضافه کرده و مخلوط کنید.

2 تا 3 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به آرامی و از جدار لوله به آن اضافه کنید

تشکیل حلقه ی بنفش نشان دهنده ی حضور قند در محلول است.

آزمایش سلیوانف:

این آزمایش برای تشخیص کتو هگزوزها انجام می شود.کتوهگزوزها در مجاورت اسید کلریدریک، آب از دست داده و به هیدروکسی متیل فورفورال تبدیل می شوند که با الکل رزورسینول، ترکیب شده و کمپلکس قرمز ایجاد می کند. سرعت واکنش کتوهگزوزها(حدود 1min ) بیشتر از آلدوهگزوزها(حدود 3 تا 5 دقیقه) می باشد.

روش تهیه ی معرف سلیوانف:

0.5g رزورسینول در یک لیتر اسید کلریدریک 6 نرمال بریزید

روش کار:

در یک لوله آزمایش 2ml  معرف سلیوانف بریزید

1ml محلول قند به آن اضافه کنید و 3min در بن ماری جوش قرار دهید.تشکیل رسوب قرمز نشانه ی حضور کتوهگزوز(مثل فروکتوز) در محلول می باشد.

آزمایش بندیکت:

یون های مس دو ظرفیتی(+Cu2)"سیترات مس در معرف بندیکت و تارتارات مس در معرف فهلینگ" توسط قندهای احیا کننده در محیط قلیایی به یون مس یک ظرفیتی(+Cu) احیا کننده می شوند. +Cu حلالیت کمتری از +Cu2 در آب دارند و رسوب سبز رنگ CuOH یا رسوب قرمز Cu2O و یا رسوب زرد رنگ از این دو ترکیب تشکیل می دهند.در این آزمایش خود قند اکسید شده و به اسید آلدونیک نظیر گلوکونیک اسید تبدیل می شوند.معمولا آزمایش بندیکت ترجیح داده می شود زیرا معرف فهلینگ ناپایدار است.

این آزمایش مشخص میکنه که قند احیاگر یا غیر احیا کننده است.اول باید معرف بندیکت آماده کنید.

روش تهیه ی معرف بندیکت:(این کار در محیط قلیایی انجام میشود)

173g سیترات سدیم(pH تنظیم میکنه) و 100g کربنات سدیم(تنظیم pH) را در 800ml آب(توی همه ی آزمایش ها منظور از آب همون آب مقطر هست مگه اینکه قید بشه آب شیر) حل کنید.

17.2g سولفات مس(فراهم کننده ی مس) را در 100ml آب حل کنید و آن را به آرامی به محلول فوق اضافه کنید سپس حجم محلول را به 1 لیتر برسانید.

روش آزمایش:

معمولا رسوب حاصل از این واکنش سبز، زرد و یا قرمز که قرمز معمول تر است در میاید.

2ml محلول قند 0.2% در یک لوله آزمایش بریزید(قند مورد استفاده گلوکز است)

1ml معرف بندیکت به آن اضافه کنید

لوله آزمایش را در بن ماری برای 10 دقیقه حرارت دهید

بعد از سرد شدن لوله رسوب قرمز آجری تشکیل میشود که نشانه ی حضور قند احیا کننده مثلا گلوکز است.

آزمایش بارفود:

این آزمایش ها برای تشخیص مونوساکاریدها از دی ساکاریدها است.همچنین این آزمایش در محیط اسیدی ضعیف انجام میشود(مثل استیک اسید).فقط مونوساکاریدها به دلیل خاصیت احیا کنندگی قویتر به این آزمایش جواب مثبت میدهند و رسوب قرمز تشکیل میشود.اگر دیساکارید باشد رسوب تشکیل نیمشود.

روش تهیه معرف بارفود:

66.7g استات مس را در 900ml آب جوش حل کنید

9ml اسید استیک گلاسیال به آن اضافه کنید و حجم محلول را به یک لیتر برسانید

روش آزمایش:

1ml معرف بارفود را در لوله آزمایش بریزید

2ml محلول قند 0.2% را به آن اضافه کنید(قند مصرفی ساکارز و مالتوز است.باید دوبار انجام شود.با هرکدام یک بار)

5 دقیقه حرارت در بن ماری

لوله سرد شود اگر رسوب قرمز آجری داد مثبت است، یعنی مونوساکارید در محلول است

آزمایش ید:

این آزمایش برای تشخیص پلی ساکاریدها انجام میشود.نشاسته یک پلی ساکارید است همینطور گلیکوژن هم یک پلی ساکارید است.

آمیلوز که 25% از نشاسته را تشکیل می دهد، یک زنجیره ی خطی از واحد های گلوکز می باشد که در حضور ید کمپلکس آبی-بنفش تشکیل می دهد.

آمیلو پکتین یک پلی مر منشعب از واحدهای گلوکز است که در حضور ید رنگ قرمز تیره ایجاد میکند. گلیکوژن با ساختاری منشعب تر از آمیلو پکتین در حضور ید، رنگ قهوه ای ایجاد می کند.

روش تهیه محلول ید:

0.2g  ید قند 2g یدور پتاسیم را در 100ml آب مقطر حل کنید.

روش آزمایش

2ml محلول قندی ا در لوله آزمایش بریزید(قند=نشاسته)

2ml محلول ید به آن اضافه کنید.

حرارت ندهید.اگر رسوب مایل به  سیاه تشکیل شد نشاسته است.اگر قهوای شد گلیکوژن است(این برای مجهول کاربرد دارد که نشاسته است یا گلیکوژن)

آزمیاش مجهول:

مجهول را در سه لوله آزمایش بریزید و به ترتیب به اولی معرف بندیکت به دومی معرف بارفود و به سومی محلول ید بزنید.لوله ی اول 10 دقیقه حرارت، لوله ی دوم 5 دقیقه حرارت و لوله ی سوم بدون حرارت میماند.نکته ای که باید در این قسمت توجه کنید این است که اگر با بارفود جواب مثبت باشد با بندیکت هم مثبت است ولی عکس این حالت اتفاق نمیافتد و اگر به ید جواب مثبت دهد دوتای اولی باید حتما منفی باشند


نوشته شده توسط صابر اصغری در ساعت 21:49 | لینک  |