آزمایشگاه شیمی 1 و 2-شیمی آلی 1 و 2-بیوشیمی 1 و 2

در طی دو مرحله پارا رد تیه می شود.

در قسمت اول دو نیترو آنیلین تبدیل به نمک دی آزونیوم می شود و در قسمت دوم دی آزوته با بتا نفتل جفت می شود. 

روش کار:

0.5g پارا نیترو آنیلین را در یک بشر بریزید و به آن 1.5cc اسید هیدروکلراید+1.5cc آب مقطر اضافه کنید.بشر را در حمام آب یخ قرار دهیدتا دمای آن به 5 درجه سانتیگراد برسد. در همین حال محتویات بشر را به شدت هم بزنید تا بلور های پارا نیترو آنیلین هیدروکلراید به صورت بلورهای ریزی ثابت شوند.

در ظرف دیگری محلول شامل 0.4g  نیتریت سدیم(NaNO2) را در 1cc آب مقطر تهیه کنید و آرام آرام به بشر اولی اضافه کنید.(دقت کنید که دما زیاد نشود← دلیلش آخر صفحه مینویسم.)

در ضرف دیگری محلول شامل 0.5g بتا نفتل و 0.7g سود را در 10cc آب مقطر تهیه کنید.این ظرف را در حمام یخ سد نمایید(حدود 5 درجه) سپس محتویات این ظرف را به آرامی به ظرف محتوی محلول اولی اضافه کنید و همزمان هم بزنید.(سریع هم بزنید←در این مرحله قرمز تشکیل میشود.پس از اضافه کردن بتا نفتل و تشکیل رنگ قرمز میتوانید ادامه ی هم زدن را خارج از حمام انجام دهید.)سپس قطره قطره HCl به مخلوط اضافه کنید تا اسیدی شود.

در پایان رسوب های قرمز را جمع آوری کرده و با آب شست و شو دهید و بعد از خشک کردن وزن آن را بدست آورید.

کاغذ صافی را وزن کنید.

دلیل پایین بودن دما:

اسید نیترو نسبت به دما حساس است و در دمای بالای 5 درجه تجزیه می شود.این ماده(اسید نیترو) یکی از مواد اصلی برای تشکیل پارا رد می باشد.همچنین بتا نفتل نیز به دما حساس میباشد و در دمای بالای 5 درجه تجزیه خواهد شد و به صورت گاز در میاید.به همین دلیل تمام واکنش در دمای زیر 5 درجه انجام می شود.در این آزمایش فقط بعد از تشکیل رنگ قرمز میتوانید محلول را از حمام خارج کنید(اضافه کردن HCl هم خارج از حمام است.)


تئوری اضافه خواهد شد

نوشته شده توسط صابر اصغری در ساعت 14:25 | لینک  |